Tarieven behandelingen

Voetreflex behandeling
€ 70,00
Integrated Energy Therapy®
€ 70,00
Tenen Lezen
€ 70,00
Engelen healing
€ 70,00
Engelen kaart reading/ jaar reading
€ 70,00
Acces BARS®
€ 70,00
Life Coaching € 70,00
Kristal Healing
€ 70,00
Bach Remedies (flesje) € 5,50


Tarieven cursussen en workshops

Elementair Tenen Lezen
€ 275,00
Praktijkavond Tenen Lezen
€ 25,00
Verdieping Tenen Lezen/ opfrisdag
€ 100,00
Lezing Tenen Lezen (minimaal 20 personen)**
€ 250,00
Workshop Tenen Lezen (min. 10 pers.), per persoon**
€ 25,00
Workshop voetreflexologie
€ 95,00
Integrated Energy Therapy®: Basis level*
€ 195,00
Integrated Energy Therapy®: Intermediate level* € 215,00
Integrated Energy Therapy®: Avanced level* € 215,00
Integrated Energy Therapy®: Combinatie weekend* € 500,00
Workshop werken met engelen in je dagelijkse leven* € 111,00
The healing of angels in the energy field* € 111,00
7 Krachtstappen voor Transformatie met IET-Engelen* € 333,00
Engelenkaart reading € 44,00
Engelen healing € 111,00
Manifesteren met de engelen
€ 111,00
Angel party (min. 6 personen), per persoon € 37,50
Acces BARS® Class €300,00
Een engel op je pad € 80,00

* inclusief certificaat en cursusboek
** exclusief reiskosten a € 0,19 per km

Een (voetreflex) behandeling wordt (deels) vergoed door diverse zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering.

Er dient contant afgerekend te worden aan het einde van de consult.
Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak kan de afspraak verzet worden.
Bij annulering binnen 24 uur zullen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

De aanmelding voor de cursus of workshop is pas definitief als de aanbetaling is ontvangen.
Bij annulering binnen een week voor de workshop zal 50% van de workshop in rekening worden gebracht.

Privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Margot van Doggenaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor informatieverstrekking.

Informatie en/of aanmelden voor opleiding of lesdag:

Indien je informatie wilt ontvangen dan is je naam, telefoonnummer en/of mailadres voldoende + je vraag zodat wij jou die informatie kunnen verstrekken.

Wil je aanmelden voor een opleiding of lesdag dan hebben wij jouw naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum nodig eventueel aangevuld met je praktijknaam en kvk (indien van toepassing) ivm facturatie en telefoonnummer en mailadres ivm correspondentie.

Je gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te verkopen aan derden.

Facturatie:

Voor een opleiding of lesdag hebben wij de volgende gegevens nodig:

Naam, adres, postcode, woonplaats eventueel aangevuld met je praktijknaam en kvk (indien van toepassing), telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het bevestigen van de opleiding of lesdag, aanvullende cursusinformatie te sturen per mail en het aanleggen van een cursistendossier).

Verder staat er op de factuur de factuurdatum, de naam van de opleiding of lesdag en cursus data.

Cursistendossier:

Wij houden bij welke opleiding of lesdag je volgt, of je aanwezig of afwezig bent geweest, of je examen hebt gedaan (indien van toepassing) en of je geslaagd bent.

Toestemming:

Jij dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en tijdens de lesdag informeren wij je nogmaals over de AVG en via een aanmeldingsformulier vragen wij je ook om toestemming.

Margot van Doggenaar gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Bewaren:

De gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode en woonplaats) en cursistendossier worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.

Je gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Privacy:

Margot van Doggenaar heeft als enige toegang tot de gegevens en je dossier.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

Je rechten:

Je hebt de volgende rechten

-      Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden en met welk doel.

-      Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.

-      Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-      Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier

-      Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

-      Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

 Cookies

Margot van Doggenaar verzamelt gegevens van jou op het moment dat je onze website bezoekt.

Margot van Doggenaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben met de beste zorg deze privacy opgesteld en voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik je door naar:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

De datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling: behandeling natuurgeneeskunde

De kosten van het consult